kamayu

 Wawancara sareng Ibu. Dewi Listia, Dra.,Ir.,MSi. (Wakasek Kurikulum SMA PAsundan 5 Bandung).

Patali sareng Persiapan Ujian Nasional taun ieu di SMA Pasundan 5:

Mayunan UN taun ieu, numutkeun mantena estuning langkung abot batan UN taun-taun kapengker, nu janten cukang lantaran diantawisna wireh dina taun-taun kapengker UN teh mung 3 Mata Pelajaran nyaeta Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, sareng Ekonomi oge kaleresan taun kamari SMA Pasundan 5 mung kagungan hiji jurusan (IPS wungkul) teu aya kelas atanapi jurusan IPA sakumaha anu taun ayeuna baris dilakonan, Mata Pelajaran anu di-UN-keun aya 6 Mata Pelajaran nyaeta; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, sareng Geografi. Sedengkeun di jurusan IPA; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Matematika, sareng Fisika.

Di sagedengeun sacara kuantitas langkung seueur oge sababaraha Mata Pelajaran di dua Program/Jurusan aya dianggap paling hese nyaeta Matematika (kelas IPS), Matematika sareng Fisika (kelas IPA).

Lajeng minangka tatahar kanggo mayunan UN, sakuat tanaga pihak Sakola ngalaksanakeun sababaraha kali Try Out sareng Pra Ujian, boh nu diayakeun jeung dilaksanakeun di Sakola atanapi ku Yayasan, Dinas, oge Lembaga-lembaga anu ngalaksanakeun Try Out sejena. Disagedengeun eta oge pihak Sakola ngayakeun pemantapan husus Mata Pelajaran kasabit ngawitan sasih Januari semester II dugi ka ping 19 April 2008. Salajengna salaku lajuning laku dina minggon ieu pihak Sakola baris ngulem sepuh/ wali murid kanggo masihkeun hasil prestasi siswa kanggo bahan evaluasi sareng gawe rancage antawis pihak sakola sareng wali murid sadayana supados kasiapan urang sadayana dina raraga mayunan UN langkung asak tur ngahasilkeun kualitas anu punjul.

Hatur nuhun ka pengersa ibu Dewi Listia, Dra.,Ir.,MSi. anu parantos maparin waktos kanggo wawancara diantawis kasibukanana, utamina dina mayunan Ujian Nasional. Mugia SMA Pasundan 5 sing pinanggih sareng kasukses-an, amin. Neda sihapunten bilih aya nu kalangkung nyeratkeunana.

Kanggo Akang, Ceuceu kelas XII wilujeng, mugi dipaparin kalancaran kalayan hasil anu maksimum, sing lulus sadayana nya…!!! 

 (tim Kamayu, April, 2008)

 

 

 SAJAK 

Tibelat

Ray poe ray beurang geus kalangkungan,

Tapi jiwa sakieu hapana…?

Kolebat pamenteu hidep teu weleh ngagoda,

Sono sakitu rongkahna…

 

Anaking jimat awaking!

Ibu hayang ngeukeupan…!

Ibu hayang ngusapan…!

Pinuh ku kasono.

 

Sumping geulis!

Tepangan ibu dina impenan,

Sanajan sakolebat ngaliwat

Keur nambaan kasono ibu….

                 (Ibu Herni Hermiati,Dra)

 Duriat Sakolebat”

Handapeun kiara gigireun mushola

Anjeun dareuda ngedalkeun asih

Asih kasilir ati najan nyamuni

Nyamuni tina harti sagemblengna…

 

Handapeun kiara gigireun mushola

Urang sami-sami ngedalkeun rasa

Rasa nu teu bisa dirasa ku dengeun

Rasa nu dirusiahkeun ka deungeun

 Karasa endah poe harita

Anjeun pasrah dina lahunan

Imut anjeun, seuri anjeun, ceurik anjeun

Moal dek kapopohokeun

 

Tapi, asih datang lir kilat nu ngolepat

Sakolepat anjeun datang

 Sajorelat anjeung ilang

Ceurik ati moal bisa kaubaran

(Awan , Dago, Maret 2008)

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s