kamayu&bapalumut

kamayu& bapa lumut nya eta hiji karya tulis murid sma pasundan 5 bandung kelas XI IPS1 & XI IPA1, dijieuna karya tulis anu mangrupa buletin dwimingguan ieu maksudna teu aya sanes pikeun ngalarapkeun pangajaran basa sunda nu diajarkeun di kelas. Margi upami dititenan durasi atawa jam pelajaran anu disadiakeun dumasar kana kurikulumna, moal picukupeun 2 x 50 menit unggal mingguna. Sok sanajan mun dipikir mah piraku teu bisa atawa hese diajar basa indung (sunda) da basa Sunda mah pan basa sapopoe, basa kolot urang salaku urang sunda. Tapi tetela teu kitu, pangalaman kuring ngajarkeun basa sunda teh hese pisan nerapna ka barudak teuing pedah lain lulusan sastra sunda meureun kuring mah sabab kuring mah ngatik basa sunda sotenan kapaksa lantaran pangatik nu ahli dina widangna can aya nu katarik pikeun ngajar di sakola tempat kuring ngatik. Duka pedah leutik ‘bayaranana’, duka pedah sakolana teu “ka” kuring ge teu ngarti, da geus sababaraha urang guru nu kantos ngatik basa Sunda didieu taya nu betaheun. Dumasar kana sababaraha hal kuring maksakeun maneh nyieun program atawa strategi belajar ku jalan ngalarapkeun naon rupi nu di ajarkeun di kelas kana tulisan, nya jadi we buletin nu dibere judul “KAMAYU”, estuning menang ngaranan barudak cenah mah filosopi eta ngaran teh nandakeun rasa kareueus maranehna ka wali kelas-na anu geus teu asa jeng jiga tulaten ka anu diwalianana kamayu teh singketan tina Kumpulan Anak Mamah Yuyun (Yuyun Yuhana, SPd.) mantena teh sok sanaos mung ukur guru honorer (gajihna ge pasti moal sabaraha) tapi estuning teu geuneuk teu maleukmeuk babaktos ka lembagana. Sedengkeun “BAPA LUMUT”, eta karya jieunan murangkalih kelas XI IPA1, eta ngaran teh singketan tina Barudak Ipa lucu jeung imut, kreatif sakituna mah barudak teh katembong potensina mah tinggal ngalelempeng jeung kadaek guru-guru-na pikeun ngarahkeunana. Dina eta buletin diantawis eusina aya anu dibere judul wawancara, profil, sajak, banyolan, seni, budaya, & basa, sisindiran, kakawihan. Wawancara; eusina nya eta hasil wawancara maranehna sareng inohong sakola sareng rengrenganana tangtu wae anu patali jeung basa katut anu ngalingkupanana (seni, budaya sunda, jsb), profil eusina midangkeun sababaraha jalmi nu dina waktu harita keur jadi paforit barudak ataw anu pantes dipikawanoh leuwih anteb cenah. Sedengkeun sajak, banyolan; diantarana aya nu menang nyieun maranehna aya oge nu menang nyutat tina karya-karya batur anu sumberna rupa-rupa aya tina internet, surat kabar, majalah, oge tina buku-buku pangajaran jeung buku pengetahuan umum. Seni budaya & basa, eta mah diasuh ku dua urang guruna nya eta guru seni budaya Bapak Atang Sutisna sareng Ridwan Sigit, didieu husus ngaguar elmu panemu anu patali jeung seni, budaya, jeung basa sunda. dina rubrik oeu oge sim kuring sareng kang Atang nulis teh lain wungkul menang ngarang sorangan, nya sok nyutat tina buku, internet, surat kabar, jeung rea-rea deui lumayan diajar keur sorangan sugan aya mangfaatna keur sarerea. Atuh ku sim kuring oge diselapkeun dina buletin teh kamus undak-usuk basa, maksud mah lain rek mapatahan kanu maca, tapi sakadar ngingetan bisi sakali mangsa hilap.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s